Patrick Denecker

book composition flute music
(NL) Belgische blokfluitist

Patrick Denecker is een Belgische blokfluitist die zich voornamelijk toelegt op het uitvoeren en onderzoeken van oude partituren.

Als blokfluitist komt hij logischerwijs terecht in de wereld van de zogenaamde ‘historische’ muziekuitvoering, maar die mag volgens hem niet beperkt blijven tot renaissance, barok of klassiek. Elke stijl, hoe recent ook, heeft zijn eigen tijdsgeest en gewoonten die bestudeerd kunnen worden.

Hij gebruikt zoveel mogelijk de meest geschikte instrumenten voor de gekozen muziek. Zo probeert hij zich beter in te leven in de wereld waarin de composities zijn ontstaan. Muziek moet ook een creatie van het moment zelf blijven, zonder concessies te doen aan vindingrijkheid en fantasie en daarom zijn ‘oud’ of ‘historisch’ relatieve termen, zeker bij iets vluchtigs als muziek. Kan men spreken van oude kunst als een oude partituur wordt gespeeld? Neen, want het klinkt nu. Dit maakt het echter nog interessanter om te onderzoeken hoe een compositie klonk toen deze werd gemaakt en in welke omstandigheden. Persoonlijke vrijheid blijft in ieder geval het belangrijkste om deze zoektocht aan te gaan die boeiend is en tot verrassende resultaten leidt en altijd zal verschillen van persoon tot persoon en van moment tot moment.

Patrick Denecker is oprichter van de ensembles LA CACCIA en REDHERRING.

In deze formaties, die zeer wisselend van samenstelling zijn, speelt hij allerhande blokfluiten en oude rieten.

(EN) Belgian Flute player

Patrick Denecker is a Belgian recorder player whose main focus is performing and researching ancient scores.

As a recorder player, he logically enters the world of so-called ‘historical’ music performance, but in his opinion this should not be limited to renaissance, baroque or classical. Every style, however recent, has its own zeitgeist and customs that can be studied.

As much as possible, he uses the most appropriate instruments for the chosen music. In this way, he tries to better empathise with the world in which the compositions were created. Music must also remain a creation of the moment itself, without compromising on ingenuity and imagination, which is why ‘ancient’ or ‘historical’ are relative terms, especially in the case of something as ephemeral as music. Can one speak of ancient art when an old score is played? No, because it sounds now. However, this makes it even more interesting to explore what a composition sounded like when it was made and in what circumstances. In any case, personal freedom remains the most important thing to engage in this quest that is fascinating and leads to surprising results and will always differ from person to person and moment to moment.

Patrick Denecker is founder of the ensembles LA CACCIA and REDHERRING.

In these formations, which are highly variable in composition, he plays all kinds of recorders and old reeds.

(ES) Flautista Belga

Patrick Denecker es un flautista de pico belga que se dedica principalmente a interpretar e investigar partituras antiguas.

Como flautista de pico, entra lógicamente en el mundo de la interpretación de la llamada música “histórica”, pero, en su opinión, ésta no debe limitarse al Renacimiento, el Barroco o el Clasicismo. Cada estilo, por reciente que sea, tiene su propio zeitgeist y costumbres que pueden estudiarse.

En la medida de lo posible, utiliza los instrumentos más apropiados para la música elegida. De este modo, intenta empatizar mejor con el mundo en el que se crearon las composiciones. La música también debe seguir siendo una creación del momento, sin renunciar al ingenio y la imaginación, por lo que “antiguo” o “histórico” son términos relativos, sobre todo en el caso de algo tan efímero como la música. ¿Se puede hablar de arte antiguo cuando suena una partitura antigua? No, porque suena ahora. Sin embargo, esto hace aún más interesante explorar cómo sonaba una composición cuando se hizo y en qué circunstancias. En cualquier caso, la libertad personal sigue siendo lo más importante para emprender esta búsqueda que es fascinante y conduce a resultados sorprendentes y que siempre diferirá de una persona a otra y de un momento a otro.

Patrick Denecker es fundador de los conjuntos LA CACCIA y REDHERRING.

En estas formaciones, de composición muy variable, toca todo tipo de flautas dulces y cañas antiguas.